Microsoft Hyper-V 2019

این کتاب به عنوان یک آموزش در زمینه مدیریت Hyper-V طراحی شده است. به همین دلیل، توصیه می‌شود که فصل‌ها…

49
رایگان!