تمام درس های توسینسو

ما 6 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

Microsoft Azure fundamentals AZ-900

16.7 ساعت
پیشرفته

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره Microsoft Azure …

آنچه یاد خواهید گرفت
درس اول : نقشه راه مایکروسافت آژور
درس دوم : بررسی قابلیت های اساسی کلاود
درس سوم : آشنایی با مفاهیم IAAS – PAAS – SAAS
درس چهارم : بررسی ویژگی های Private-Public and Hybrid Cloud
درس 5 : بررسی مفهوم Geography و Region در آژور
درس 6 : بررسی Availability Zone
درس 7 : بررسی Resource Groups , ARM و Tag
درس 8 : ماشین مجازی در آژور
درس 9 : Availability Set and Scale Set
درس 10 : آشنایی با Container و Docker
درس 11 : Load Balancer – Application Gateway
درس 12 : شبکه مجازی در آژور
درس 13 : VPN Gateway
درس 14 : Content Delivery network (CDN)
درس 15 : Traffic Manager
درس 16 : Blob Storage and Queue Storage
درس 17 : Disk And File Storages
درس 18 : SQL Database
درس 19 : Cosmos Database
درس 20 : Azure Marketplace
درس 21 : IOT
درس 22 : Big Data
درس 23 : هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ
درس 24 : Serverless Computing
درس 25 : Azure Portal
درس 26 : Azure Powershell
درس 27 : Azure Firewall
درس 28 : DDOS Protection
درس 29 : Network Security Group (NSG)
درس 30 : Azure Active Directory and MFA
درس 31 : Azure Security Tools And Features
درس 32 : Azure Policy-RBAC-Lock
درس 33 : Monitoring And Reporting
درس 34 : Azure Privacy
درس 35 : Azure Subscription and Pricing
درس 36 : Azure Support and SLA
درس 37 : آزمون و روش آمادگی آزمون دوره آژور فاندامنتال
درس 38 : ایجاد اکانت آژور​

Microsoft Azure Administrator AZ-104

33.8 ساعت
پیشرفته

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بهترین دوره آموزش …

آنچه یاد خواهید گرفت
 1 – دوره آموزش آژور ادمین | Microsoft Azure Administrator AZ-104
 2 – درس 1 : نقشه راه یادگیری مایکروسافت آژور
 3 – درس 2 : ایجاد یوزر در Azure Active Directory (Microsoft Entra)
 4 – درس 3 : مدیریت یوزر ها در Azure AD (Microsoft Entra)
 5 – درس 4 : مدیریت گروه ها و AU ها در Azure Active Directory
 6 – درس 5 : Register And Join Azure AD (Microsoft Entra)
 7 – درس 6 : Hybrid Identity
 8 – درس 7 : RBAC
 9 – درس 8 : Azure Policies
 10 – درس 9 : Azure Tags
 11 – درس 10 : مدیریت Resource Group ها
 12 – درس 11 : Resource Locks
 13 – درس 12 : Azure Subscription
 14 – درس 13 : Cost Management مدیریت هزینه ها
 15 – درس 14 : Management Groups
 16 – درس 15 : آشنایی با Storage Accounts
 17 – درس 16 : Storage Redundancy Types
 18 – درس 17 : ایجاد استوریج اکانت
 19 – درس 18 : Import And Export Jobs
 20 – درس 19 : Azure Explorer-Azure Files And Blob Storage
 21 – درس 20 : Storage Firewall & Public Access
 22 – درس 21 : Storage Access Management- AK-SAS
 23 – درس 22 : Storage Account Access With Azure Active Directory
 24 – درس 23 : AzCopy
 25 – درس 24 : Azure File Sync
 26 – درس 25 : Blob Replication-Lifecycle-Protection-Versioning
 27 – درس 26 : Using ARM Templates
 28 – درس 27 : Azure VM Disks And Disk Types
 29 – درس 28 : Azure VM And VM Availability
 30 – درس 29 : VM Management Tasks
 31 – درس 30 : VM Capture Image And Snapshot
 32 – درس 31 : معرفی Container-Docker-AKS
 33 – درس 32 : Create Docker Image Azure Registry And ACI
 34 – درس 33 : Azure Kuberneties Service
 35 – درس 34 : Azure App Services
 36 – درس 35 : Vnet Management
 37 – درس 36 : Route Table
 38 – درس 37 : Network Peering
 39 – درس 38 : Service Endpoint & Private Endpoint
 40 – درس 39 : Azure DNS
 41 – درس 40 : Network Security Group (NSG)
 42 – درس 41 : Azure Bastion
 43 – درس 42 : Azure Firewall
 44 – درس 43 : Azure Load Balancer
 45 – درس 44 : Azure Application Gateway
 46 – درس 45 : VPN Gateway Intro
 47 – درس 46 : Configure S2S VPN Gateway
 48 – درس 47 : Configure P2S VPN Gateway
 49 – درس 48 : Configure Vnet To Vnet VPN Gateway
 50 – درس 49 : Configure Azure Express Route
 51 – درس 50 : Azure Virtual Wan
 52 – درس 51 : Azure Network Monitor (Network Watcher)
 53 – درس 52 : Azure Monitor
 54 – درس 53 : 53 Azure Backup And Recovery
 55 – درس 54 : Azure Site Recovery (ASR)​

Veeam Backup Version 12

25.5 ساعت
پیشرفته

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره آموزش …

آنچه یاد خواهید گرفت
درس 1 : معرفی نرم افزار Veeam Backup
درس 2: بررسی Component های Veeam Backup – بخش اول
درس 3 : بررسی Component های Veeam Backup – بخش دوم
درس 4 : اشنایی با Veeam Availability Suite
درس 5 : برنامه ریزی برای پیاده سازی زیرساخت بکاپ گیری
درس 6 : سناریو های نصب Veeam Backup
درس 7 : پیش نیاز های فنی و سخت افزاری برای نصب Veeam Backup
درس 8 : بررسی سناریو نصب Veeam Backup به صورت فیزیکی یا مجازی
درس 9 : مدیریت ترافیک و شبکه در Veeam Backup
درس 10 : پیکربندی لابراتوار برای Veeam Backup
درس 11 : نصب vCenter 8
درس 12 : نصب و کرک کردن Veeam Backup
درس 13 : اضافه کردن زیرساخت مجازی به Veeam Backup
درس 14 : آشنایی با استوریج ها و تکنولوژی های ارتباطی
درس 15 : راه اندازی Microsoft iSCSI Target
درس 16 : آشنایی با Veeam Repository
درس 17 : اضافه کردن ریپوزیتوری در ویم – Add Repository to Veeam
درس 18 : آشنایی با Scale-Out Backup Repository
درس 19 : ایجاد Scale-Out Backup Repository
درس 20 : روش کار ویم بکاپ
درس 21 : Backup Chain چیست و انواع آن
درس 22 : انواع بکاپ – Backup Methods
درس 23 : Short Term Retention Policy
درس 24 : Long-Term Retention Policy
درس 25 : ایجاد Backup Job
درس 26 : Backup Job Advanced Settings
درس 27 : مدیریت Backups Jobs
درس 28 : Guest Processing
درس 29 : VM Backup and Application Aware Backup
درس 30 : VeeamZIP
درس 31 : بکاپ گیری از دستگاه فیزیکی – Physical Backup
درس 32 : ریکاوری کردن کامل ماشین مجازی – VM Full Recovery
درس 33 : VM Files Recovery
درس 34 : VM Disk Recovery
درس 35 : File Recovery
درس 36 : Application-Aware Recovery (Active directory and SQL)
درس 37 : Physical Backup And Recovery
درس 38 : VeeamZIP Recovery
درس 39 : Instance Recovery And VM Migration
درس 40 : آشنایی با Replication
درس 41 : ایجاد Replication Job
درس 42 : Failover Failback Intro
درس 43 : انجام Failover Failback
درس 44 : آشنایی با قابلیت CDP Backup
درس 45 : پیکربندی CDP
درس 46 : آشنایی با Copy Job
درس 47 : ایجاد Copy Job
درس 48 : VM and File Copy
درس 49 : آشنایی با مکانیزم کار Backup Proxy ها در Veeam Backup
درس 50 : ایجاد Backup Proxy در Veeam Backup
درس 51 : ایجاد WAN Accelerator
درس 52 : Configure Mount Server
درس 53 : معرفی و بررسی Tape Drive
درس 54 : راه اندازی Tape Drive مجازی
درس 55 : Add Tape Server – Media Pool – Tape Job
درس 56 : مدیریت کردن تنظیمات Tape drive در Veeam Backup
درس 57 : Restore کردن اطلاعات از Tape Drive
درس 58 : آشنایی کامل با Sure Backup و موضوع Backup Verification
درس 59 : ایجاد و پیکربندی Sure Backup
درس 60 : آشنایی و نصب Veeam One
درس 61 : آموزش بخش Veeam Backup and Replication در Veeam One
درس 62 : آموزش بخش Virtual Infrastructure در نرم افزار Veeam One
درس 63 : آموزش بخش Alarm Management در Veeam One
درس 64 : آموزش بخش Business View در Veeam One​

VMWare VCP 7& 8

31.8 ساعت
پیشرفته

جدیدترین دوره آموزش VMWare VCP | دوره VMWare ICM | آپدیت 2022 | 0 …

آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی کامل با مباحث مجازی سازی VCP و ICM

VMware Horizon View 8.5

18.6 ساعت
پیشرفته

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ علت محبوبیت …

ویژه

MCSA | MCSE 2022

91 ساعت
پیشرفته

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ آموزش جدید …

آنچه یاد خواهید گرفت
1 – بهترین دوره آموزش MCSA | آموزش MCSE صفر تا صد + 40 درس رایگان
رایگان
2 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 1: مدارک جدید مایکروسافت-رایگان
3 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 2 : آشنایی با سرور 2022-رایگان
4 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 3 : ابزارهای مدیریت در سرور 2022-رایگان
5 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 4 : ابزارهای مدیریت در سرور 2022
6 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 5 : آپگرید سرور 2022-رایگان
7 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 6 : نصب و آشنایی با ویندوز Core
8 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 7 : File Systems-رایگان
9 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 8 : Sharing و Sharing Permissions
10 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 9 : NTFS Permission ها (1)
11 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 10 : NTFS Permission ها (2)
12 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 11 : NIC Teaming
13 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 12 : Partition Styles-MBR GPT
14 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 13 : VHD-VHDX-رایگان
15 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 14 : Dynamic and Basic Disks
16 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 15 : Storage Pool
17 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 16 : Storage Types and Technologies-رایگان
18 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 17 : Microsoft iSCSI target
19 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 18 : Storage Multipath I/O (MPIO)
20 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 19 : Data Deduplicate
21 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 20 : ساختار نام NetBIOS و DNS-رایگان
22 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 21 : مکانیزم تبدیل نام در DNS-رایگان
23 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 22 : نصب DNS و پیکربندی Forwarders
24 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 23 : انواع Zone و Query در DNS
25 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 24 : ایجاد Primary Zone با تمام نکات
26 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 25 : ایجاد Secondary and Stub Zone
27 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 26 : ایجاد رکورد و مدیریت تنظیمات DNS
28 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 27 : پیکربندی DNSSec و دستورات DNS
29 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 28 : پیاده سازی سناریو ویژه DNS
30 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 29 : سرویس های اکتیودایرکتوری-رایگان
31 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 30 : مقایسه Workgroup و Domain-رایگان
32 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 31 : ساختار Actice Directory-رایگان
33 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 32 : ایجاد Forest,PDC,ADC
34 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 33 : ایجاد و پاک کردن Child و Tree
35 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 34 : ایجاد و مدیریت RODC
36 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 35 : عضویت در دومین و Computer ها-رایگان
37 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 36 : مدریریت User Accounts-رایگان
38 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 37 : مدیریت Group Accounts
39 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 38 : ایجاد OU و انجام Delegation-رایگان
40 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 39 : مدیریت Functional Level-رایگان
41 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 40 : مدیریت UPN & Connection Suffix
42 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 41 : AD Partitions و Replication
43 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 42 : مدیریت Site و SErvice
44 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 43 : FSMO یا Operation Masters
45 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 44 : آموزش جابجایی FSMO ها
46 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 45 : آموزش Domains and Trusts
47 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 46 : پشتیبانی از Active Directory
48 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 47 : Backup و Recovery اکتیودایرکتوری
49 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 48 : بررسی ساختار گروپ پالیسی ها-رایگان
50 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 49 : مدیریت گروپ پالیسی ها-رایگان
51 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 50 : Group Policy Processing
52 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 51 : Group Policy Filtering
53 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 52 : GPresult and GP Modeling
54 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 53 : GP Backup-Migration Table
55 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 54 : GPO Delegation-رایگان
56 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 55 : Windows Firewall Policy
57 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 56 : نصب نرم افزار با Policy-رایگان
58 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 57 : مدیریت برنامه با Applocker
59 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 58 : مدیریت پسوردها-رایگان
60 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 59 : User Rights-Restricted Groups
61 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 60 : Loopback Processing
62 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 61 : مدیریت Kerberos Policy-رایگان
63 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 62 : پکیج گروپ پالیسی شماره 1
64 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 63 : پکیج گروپ پالیسی شماره 2
65 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 64 : پکیج گروپ پالیسی شماره 3
66 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 65 : پکیج گروپ پالیسی شماره 4
67 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 66 : پکیج گروپ پالیسی شماره 5
68 – دوره آموزش MCSA 2022 | درس 67 : DHCP Basic Configuration
69 – دوره آموزشMCSA 2022 | درس 68 : DHCP Scope and Options
70 – دوره آموزش MCSA 2022 | درس 69 :DHCP Advanced Configuration-Backup
71 – دوره آموزش MCSA 2022 | درس 70 : DHCP Failover
72 – دوره آموزش MCSA 2022 | درس 71 : IP Address Management (IPAM)
73 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 72 : آشنایی با تداوم کسب و کار-رایگان
74 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 73 : آشنایی با Failover Cluster-رایگان
75 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 74 : لابراتوار Failover Cluster
76 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 75 : باگ در سرور 2022-رایگان
77 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 76 : پیکربندی Failover Cluster
78 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 77 : مدیریت دیسک در Failover Cluster
79 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 78 : مدیریت Role ها و Network ها
80 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 79 : Cluster Aware Updating
81 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 80 : SQL Failover Cluster
82 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 81 : آشنایی با NLB Cluster-رایگان
83 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 82 : پیکربندی NLB Cluster
84 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 83 : آشنایی با مجازی سازی-رایگان
85 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 84 : پیش نیازهای Hyper-V-رایگان
86 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 85 : نصب و مدیریت Hyper-Vرایگان
87 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 86 : ایجاد و مدیریت ماشین مجازی
88 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 87 : Import/Export/Chekpoint
89 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 88 : VM Versions
90 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 89 : مدیریت منابع در Hyper-V
91 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 90 : مدیریت دیسک ها در Hyper-V
92 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 91 : مدیریت شبکه در Hyper-V
93 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 92 : Hyper-V Replica
94 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 93 : Live Migration
95 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 94 : Microsoft iSCSI-رایگان
96 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 95 : Hyper-V High Availability
97 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 96 : بررسی بخش های مختلف سرویس WDS-رایگان
98 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 97 : ایجاد Windows PE با ADK-رایگان
99 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 98 : Capture و Deploy با WindowsPE
100 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 99 : پیکربندی لابراتوار WDS-رایگان
101 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 100 : نصب WDS و شناخت محیط-رایگان
102 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 101 : پیکربندی کامل سرویس WDS
103 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 102 : ایجاد Answer File نصب Unattend
104 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 103 : سناریو پیکربندی Option 66,67
105 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 104 : WSUS چیست؟-رایگان
106 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 105 : آشنایی با WSUS و پیش نیازهای آن-رایگان
107 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 106 : معرفی سناریو های نصب WSUS-رایگان
108 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 107 : نصب WSUS و بررسی کنسول WSUS-رایگان
109 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 108 : پیکربندی کامل Simple WSUS
110 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 109 : پیکربندی Hierarchical WSUS
111 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 110 : پیکربندی Offline WSUS
112 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 111 : استفاده و مدیریت WSUS Reporst-رایگان
113 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 112 : معرفی VPN server-رایگان
114 – دوره آموزش MCSA 2022 | درس 113 : نصب VPN Server
115 – دوره آموزش MCSA 2022 | درس 114 : VPN Server Settings
116 – دوره آموزش MCSA 2022 | درس 115 : RADIUS Server
117 – دوره آموزش MCSA 2022 | درس 116 : بررسی Direct Access-رایگان
118 – دوره آموزش MCSA 2022 | درس 117 : پیکربندی Direct Access
119 – دوره آموزش MCSA 2022 | درس 118 : معرفی و بررسی Router
120 – دوره آموزش MCSA 2022 | درس 119 : Static and Dynamic Route
121 – دوره آموزش MCSA 2022 | درس 120 : NAT Router and DHCP Relay Agent
122 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 121 : Cryptography چیست ؟-رایگان
123 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 122 : انواع Certificate Service-رایگان
124 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 123 : پیکربندی Enterprise Root CA
125 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 124 : پیکربندی HTTPS
126 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 125 : پیکربندی IPsec با Certificate
127 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 126 : Offline Standalone ROOT CA
128 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 127 : پیکربندی Subordinate CA
129 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس128 : AD Right Management Service
130 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس129:Active Directory Federation Service
131 – دوره آموزش MCSE | MCSA درس 130 : Distributed File System (DFS)
132 – اولین دوره آموزش MCSE 2022 | مهندسی شبکه | آموزش شبکه + گواهینامه-رایگان
133 – دوره آموزش MCSE 2022 – درس 1 : Domain Upgrade
134 – دوره آموزش MCSE 2022 – درس 2 : تغیر نام دامین
135 – دوره آموزش MCSE 2022 درس 3 : تغییر خودکار DNS Suffix کل کاربرها
136 – دوره آموزش MCSE 2022 درس 4 : الحاق به دامین از راه دور
137 – دوره آموزش MCSE 2022 درس 5 : Export و Import کردن آبجکت ها
138 – دوره آموزش MCSE 2022 درس 6 : ریست کردن پسورد ادمین دامین
139 – دوره آموزش MCSE 2022 درس 7 : ریست کردن پسورد DSRM
140 – دوره آموزش MCSE 2022 درس 8 : پاک کردن Computer Account های اضافه
141 – دوره آموزش MCSE 2022 درس 9 : بازیابی آبجکت های پاک شده با LDP.exe
142 – دوره ی آموزش MCSE 2022 درس 10 : تغییر Weight و Priority
143 – دوره آموزش MCSE 2022 درس 11 : ایجاد مجدد SYSVOL و Net Logon
144 – دوره آموزش MCSE 2022 درس 12 : ایجاد User Account به صورت انبوه
145 – دوره آموزش MCSE 2022 درس 13 : راه اندازی مجدد Replication
146 – دوره آموزش MCSE 2022 درس 14 : Install From Media – IFM
147 – دوره آموزش MCSE 2022 درس 15 : غیر فعال کردن احراز هویت NTLM
148 – دوره آموزش MCSE 2022 درس 16 : Active Directory Logical Structure
149 – دوره آموزش MCSE 2022 درس 17 : طراحی Site Topology
150 – دوره آموزش MCSE 2022 درس 18 : راه اندازی EFS Recovery Agent
151 – دوره آموزش MCSE 2022 درس 19 : پیکربندی FSRM بخش 1
152 – دوره آموزش MCSE 2022 درس 20 : پیکربندی FSRM
153 – دوره آموزش MCSE 2022 درس 21 : Dynamic Access Control – DAC
154 – دوره آموزش MCSE 2022 درس 22 : پیکربندی FTP Server
155 – دوره آموزش MCSE 2022 درس 23 :پیکربندی پیشرفته DFSوDFS Replication
156 – دوره آموزش MCSE 2022 درس 24 : پیکربندی Roaming Profile
157 – دوره آموزش MCSE 2022 درس 25 : پیکربندی Remote Desktop Service
158 – دوره آموزش MCSE 2022 – درس 26 : پیکربندی Remote Desktop Gateway
159 – دوره آموزش MCSE 2022 – درس 27 : پیکربندی Time Server – NTP
160 – دوره آموزش MCSE 2022 – درس 28 : پیکربندی پیشرفته WDS
161 – دوره آموزش MCSE 2022 – درس 29 : پیکربندی پیشرفته ی Bitlocker
162 – دوره آموزش MCSE 2022 – درس 30 : پیکربندی Bitlocker Recovery Agent
163 – دوره آموزش MCSE 2022 درس 31:پیکربندیHost Guardian Service (HGS)
164 – دوره آموزش MCSE 2022 – درس 32 : Windows Firewall
165 – دوره آموزش MCSE 2022 – درس 33 : Windows Firewall Policy
166 – دوره آموزش MCSE 2022 – درس 34 : پیکربندی IPSec
167 – دوره آموزش MCSE 2022 – درس 35 : طراحی ESAE
168 – دوره آموزش MCSE 2022 درس 36 :Local Admin Password Solution (LAPS)
169 – دوره آموزش MCSE 2022 درس 37 : آشنایی با Microsoft System Centers
×
واتساپ
تلگرام
اینستاگرام
پیامک
پشتیبانی آنلاین
فیلدهای نمایش داده شده را انتخاب کنید. دیگران مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد سفارش ، بکشید و رها کنید.
 • عکس
 • شناسه محصول
 • امتیاز
 • قیمت
 • در انبار
 • موجودی
 • افزودن به سبد خرید
 • توضیحات
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • تنظیمات بیشتر
 • نویسنده
 • قسمت
 • زبان
Click outside to hide the comparison bar
مقایسه